Menu Luk

Formandens beretning Efterår 2013

Velkommen!

Tak for indsatsen i formiddag med at tage badebroen op for vinteren. Det var en god oplevelse, og vigtig. Nu kan Kong Vinter bare komme an, uden at påføre os udgifter til erstatning af mistet udstyr.
Bestyrelsen har holdt 3 ordinære møder i løbet af året, og et par hurtige sammenrend, hvor vi alligevel var på øen. I årets løb gik Malene Bendtsen ud af bestyrelsen, af private årsager. Hun blev erstattet af suppleant Erik Andersen, der var villig til at tage en tørn. Tak for det, Erik.

Igen i år har vi selv gjort en indsats med at reparere huller i vejene. Det har vist sig effektivt at fylde huller ud, og så mekanisk stampe dem kompakt sammen med en pladevibrator. Det holder endnu, – stort set. Effektivt og så sparer vi penge, der kan bruges til andet formål. Jeg ville gerne sige tak til de, der gav en hånd med!

Måske er vejene blevet for gode? Der er i alle tilfælde stadig rigtig mange, der kørt langt over de 20 km, vi har besluttet og skiltet med. Der er selvfølgelig risiko for påkørsel af børn og dyr, men i denne tørre sommer har støvgenerne været til stor gene for mange af de, der bor tættest på vejene. Derfor vil jeg igen i dag opfordre til, at man respekterer fartgrænsen i området.

Jeg nævnte i sidste års beretning at vi havde fået åbnet en del af vores stisystem ”nede” for enden af Markvej og Bakkevej, som har været groet helt til gennem årene. Vi nåede inden vinteren at så til med græsfrø, så vi fik rigtig charmerende ekstra stiforbindelse, på kanten af den ”vilde natur” i Engmosen, og med forbindelse til stranden. Vi håber, at I har fået øje på den og benyttet den til en smuk spadseretur i vores dejlige område.
Desværre denne sti – og andre – blevet kørt op af både biler og ATV-er (4-hjulede motorcykler). Vi satte hurtigt et skilt op, der meget synligt oplyste at stien er beregnet til gående og cyklende. Skiltet blev ikke respekteret, idet man blot kørte udenom. Derfor skrev jeg sidst i juli en e-mail ud om, at man skulle respektere det, der også står i vores deklaration: at færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentligt færdselsmæssigt formål, og: at på fællesarealerne er kørende færdsel ikke tilladt.

Vi håber, at det bliver respekteret fremover. Konsekvensen af at de køres op er mange: gående og cyklister risikerer ellers at falde og få skader, græsset kan ikke slås, og vi skal bruge penge på udbedring.

Vi inspicerede sidste vinter brøndene nede i Engmosen, ved den frilagte sti, hvor brøndene så også kom til syne. På en dag med afsmeltning viste der sig at være et fint flow. Alligevel har vi besluttet at få spulet brønde og dræn, når den første frost kommer, og hvor en slamsuger kan køre ned for enden af vejene uden at synke i. Det vil forhåbentlig hjælpe lidt for de lavtliggende grunde, hvor husene er mest udsatte for højtstående smelte- og grundvand.

Der skal også bruges nogle ord på vores haveaffaldsordning, hvor afbrændingen sker under kontrollerede forhold og ifølge gældende lov kun må ske i perioden 1. december til 1. marts.

Vi fik kort efter sidste generalforsamling sat et skilt op med besked om, at der kun må deponeres haveaffald, og at det kun må komme fra vores område i grundejerforeningen. Det er bestyrelsens opfattelse, at skiltet har virket.

Nu nævnte jeg, at haveaffaldet kun må brændes af i vintermånederne. Vi gjorde dog en undtagelse i år, hvor vi var værter for et fælles Sankt Hans arrangement for hele øen. Vi rejste et telt, som viste sig nyttigt som læ for vinden og en enkelt byge. Og havde så ellers en rigtig hyggelig fællesspisning, hvor vi blandede os med øens beboere. Palle Sørensen, der er leder af øens lokalarkiv holdt en rigtig god båltale, og så blev bålet ellers tændt. Vi sang midsommervise og Femø-visen. Og bagefter var der salg af øl og vand, mens kro-Pias mor Annie uddelte gratis æbleskiver, som hun plejer at gøre. Og bålet? – det blev rigtig flot. Med heks leveret af Hanne Norup Carlsen og Kirsten Meisner. Det blev en helt igennem vellykket aften. Tak til de, der bidrog med en indsats med de praktiske gøremål.

Til næste år arrangerer Beboerforeningen, og stedet er havnen. Jeg vil opfordre til at deltage!
På anden måde har vi også støttet øen. Vi har igen i år givet et mindre beløb til Beboerforeningen, til brug for til driften af internettet på havnen. På den måde støtter vi, at der ét sted på øen er en ordentlig internetforbindelse, som både vi selv, øens beboere og sejlerne kan ha’ glæde af. Ja, og så sender et signal om, at vi er villige til at stå sammen om at udvikle på øen.

Kun nogle få ord om hjemmeside: vi er ikke kommet videre. Vi har interesseret os lidt for Beboerforeningens, som vi vurderer, har mange kvaliteter. Men tilsyneladende udvikles der ikke længere på det software, der bærer hjemmesiden. Og så er spørgsmålet jo: hvor længe den holder? En ny hjemmeside, med flere interaktive muligheder, er derfor stadig en fremtidsvision.

Der er flere huse til salg i vores område end det har været tilfældet i mange år. Og desværre ser det ud som om lavkonjunkturen vedr. køb og salg af huse også har ramt os. Derfor har vi i bestyrelsen overvejet, om ikke vi skulle tage et initiativ for at samle kræfterne i en mindre, men meget synlig fælles annonce på forsiden af en af de store landsdækkende aviser. Betalt af de grundejere, der som sælgere har interesse i at indgå. Tidspunktet skal jo nok være til foråret, hvor der traditionelt er større fokus.
Endelig nogle ord om vandværket og vores vandforsyning.

Det skal vi jo diskutere på dagsordenen. Så lige nu kun nogle få ord. Vandværket har i alt væsentligt fungeret godt gennem det forløbne år. Der var dog været flere svigt og driftstop i årets løb. Værst var det nytårsaftensdag – af alle dage -, hvor grundvandspumpen satte ud. Den var slidt op, og måtte udskiftes. Det sørgede Ole smed for, med stor konduite, tidspunktet taget i betragtning. Andre driftstop har været forårsaget af, at ”svømmere” i vandtanken har sat sig fast. Det er sket 3 gange, og også skabt nogen irritation. Men det har vi så et forslag til udbedring af.

Drikkevandskvaliteten er i orden, og det skal vi være glade for. Jeg har selv lige været i New York og Washington, og i de storbyer får man på restauranter helt automatisk serveret et indbydende glas vand med isterninger til alle måltider. Indbydende, jo, lige indtil man lugter til det og smager på det og mærker en gennemtrængende lugt af klor. Så virker det udrikkeligt. Vi kan heldigvis noget her i Danmark, og i Lille Strandgård, som de to store byer ikke kan.

Her mod afslutningen nogle få ord om færgefarten til Femø: I Lolland Kommune har der været ”Politiske drøftelser af oplæg til strukturplan for den kommunale færgedrift”, ud fra et oplæg øernes repræsentanter ikke har kunnet godtage. Der har været meget mødeaktivitet, både i kommunen og på øerne. Det kunne der siges meget om, men jeg går direkte til status lige nu: den er, at kommunens budget for 2014 er vedtaget af et enigt byråd. Det indeholder en tilførsel af 1 mio. kr. ekstra, så færgedriften kan opretholdes i 2014 på sit nuværende niveau. Men sagen er på sin vis skudt til hjørne. Jeg citerer fra budgetforligets tekst: ”Der iværksættes en undersøgelse af ændret færgefart til øerne, herunder den enstrengede model mellem Fejø og Femø, som foreslået til Klima- Teknik- og Miljøudvalget af borgere fra Fejø. Klima- Teknik- og Miljøudvalget tilføres 1 mio. kr. til medfinansiering af færgedriften”.

Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. 5 repræsentanter fra Femø Beboerforening og indkaldt til første møde den 12. november.

Måske burde vi tage kontakt til Grundejerforeningerne for sommerhuse på de to andre øer, og bede om et møde med kommunen på et strategisk godt tidspunkt, og så ellers holde tæt kontakt til Beboerforeningen. Med det førnævnte forslag fra Fejø er jeg nu alligevel ikke så sikker på det. Dog: for at sige det klart, så er vi sommerhusejere nok mindst lige så berørt som de fastboende. Og lige så vigtigt: øernes købmænd, kroejere m.fl. er afhængige af de kroner, der lægges af sommerhusejerne. Derfor er der mange gode grunde til at afvise forringelser.
Om vores økonomi – og det kommer vi jo til om et øjeblik – vil jeg her kun kort sige: Vi har holdt igen med alle ikke strengt nødvendige udgifter. For at reservere midler til nødforsyning af brugsvand. Derfor ser økonomien godt ud. Men måske kun tilsyneladende, afhængig af hvad vi vælger af nødforsyning. Det håber jeg vi får en god drøftelse af under pkt. 5.

Her til allersidst vil jeg sige en stor tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt samarbejde. Der er blevet lagt et godt stykke arbejde, og på samme tid nyttigt og fornøjeligt.