Menu Luk

Formandens beretning Efterår 2014

Velkommen – også til nye medlemmer af vore 2 foreninger

Tak for optagning af Badebro, og for beskæring af hybenroser, tjørn m.v. på strandengen her til formiddag

Det har været en god sommer med flittig benyttelse af husene i området og vore fælles faciliteter. Der har vist været flere benyttere af husene end i mange år.

Generelt bliver grundene holdt fint, men det er ikke min opgave at give karakter. Derimod vil jeg give en bemærkning til den græsslåning af strandengen, der sker enkelte steder. Vi har skrevet ud – og jeg vil gerne gentage her – at det jordstykke, der er mellem de enkelte grunde mod stranden – og stranden = vores fælles strandeng – det skal man holde fingrene eller rettere plæneklipperen fra. Af flere grunde: helt formelt er det fælleseje, og ikke den enkeltes. Men det handler også om Naturbeskyttelsesloven, der beskytter vegetationen på vore strandenge i Danmark. Og så måske allervigtigst: kystbeskyttelse. I de her tider, med storme og oversvømmelser, er det vigtigt at holde på vegetationen, marehalm, hjælme og hvad der ellers er, som holder på sandet og hindrer at havet finder vej ind til de lavtliggende huse langs Lyngvej.

Vi har allerede set eksempler på, at havet ved storm og højvande har været inde over. Og der er ingen tvivl om, at med det stadig mere ekstreme vejr – så er det kun et spørgsmål om tid inden det risikerer at gå mere galt. Og der er ingen grund til at invitere havet indenfor. Så lad den naturlige vegetation gro!

Èneste undtagelse mht. græsslåning på strandengen er den – ikke særlig brede, og slet ikke med bredde der inviterer til bilkørsel – sti, der gør det muligt at gå langs stranden et stykke inde, og ned til badebroen, samt for enden af Æblestien. Den bliver slået – som alternativ til en trampesti.

Trafik og vejvedligeholdelse
Der bliver stadig kørt alt for stærkt af for mange på vore veje. Vi må konstatere at de skilte med 20 km’s hastighedszone, vi har fået sat op, ikke har den nødvendige effekt – desværre. Sidste år opfordrede generalforsamlingen til at etablere bump. Det har vi ikke fået gjort – endnu. Ja, dvs. ud over de naturlige bump, der opstår ved at der dannes huller i vejene. Men vi har anskaffet en fin advarselstavle og stander med “5 bump” – som vil blive sat op inden længe. Vi skal dog først ha etableret bumpene. Og det er ikke enkelt. De skal virke, men ikke ødelægge biler. Og det er ikke gjort med bare at hæve de gamle, lidt mørnede “telegrafpæle”. Vi har en løsning i sigte, og den kommer inden længe. Indtil da må de eksisterende huler i vejene udgøre naturlige bump. Men ellers skal de jo fyldes ud. Så en weekend-dag, hvor vi er et antal raske folk til stede, klarer vi det på et par timer.

Færgefart
Der har været meget turbulens omkring vores færgefart. Lolland Kommune gør sine bestræbelser – med inddragelse af ø-repræsentanter – på at finde løsninger til at spare på færgefarten, uden at det skal gå for meget ud over serviceniveauet. En del af jer har været finke til at besvare et spørgeskema fra COWI. Tak for det. Det er vigtigt at vi engagerer os, og giver vores mening til kende. Men det skal være sagt klart og tydeligt: alt hvad der indtil er dukket op af bud på ændringer, har været helt og aldeles håbløst. Det kan i sig selv virke absurd at beskære lige nu, hvor der rent faktisk – for Femøs vedkommende – har været en vækst – og dermed øget indtjening – i benyttelsen til Femø. Der arbejdes videre med sagen mhp. at finde en model for færgefart, der kan sættes i værk i 2016. Men en beslutning træffes i 2015, og det senest med budgetvedtagelsen i Lolland Byråd om ca. et år.

Der er en del huse til salg i vores område. Usikkerhed om den fremtidige færgefart gør det ikke lettere at sælge husene. Så det vil gøre godt at få ro på sagen, og helst undgå forringelser.

Skt. Hans arrangement
Vi var igen i år med-arrangører af Skt. Hans-fejringen på Femø. Sammen med Beboerforeningen. I år foregik det på havnen. Det var fint at spise sammen, og kunne gøre brug af de nye markiser ved Havnehøkeren. Der var også en rigtig god stemning omkring bålet, selv om det blev lidt køligt ud på aftenen. Næste år er vi arrangører, og det vil foregå på vores strand. Det bliver med sikkerhed også et rigtig godt arrangement, som jeg vil anbefale jer at sætte tid af til i kalenderen. En tirsdag aften bliver det, – ikke optimalt. Men I vil få en rigtig god oplevelse, og kunne mingle – som det hedder på nutidsdansk – med de lokale, som helt sikkert dukker op i stort antal.

Skorstensfejer
Sidste år var der en del kritik af, hvad der præsteres af vores skorstensfejer. Den kritik har fortsat i år. Med mange kritikpunkter. Og velbegrundede kritikpunkter. Vi har kontaktet skorstensfejermesteren i Maribo, som oplyser, at det står os frit for at vælge ham i stedet for Bott i Horslunde. De der måtte ønske at skifte skal blot meddele det til skorstensfejermesteren Peter Pedersen i Maribo, og – ligeså vigtigt – Lolland Kommune.

Vand og vandværk
Det er på dagsordenen lidt senere, så de dele vil jeg ikke bruge ord på nu. Men i beretningen bare konstatere, at vi har godt vand. De vandprøver vores laboratorium har taget, dokumenterer at vandkvaliteten er fin. Vi har fået monteret den digitale aflæser, der blev besluttet sidste år, og som medfører at der sendes sms automatisk ved et kritisk niveau i vores vandtank. Så langt så godt. Inden monteringen var der dog en lejlighed eller to i sommer, hvor et meget stort antal af jer havde besluttet at bruge vand samtidig. Og så kneb det! Det kan vi nok ikke helt undgå en gentagelse af, for så skulle vi montere en meget større tank. Og det giver ikke mening. For i andre perioder vil der så være risiko for dødvande og bakterieudvikling. Men det har vi nu også gjort noget ved. Der skal helst altid være flow og frisk vand. Vi har i år fået indbygget, at vandet hele tiden filtreres og holdes “levende”. Derfor er der ikke grund til at være bekymret f.eks. om vinteren. Der vil vandets kvalitet også være OK, selv om der kunne er få til at bruge vandet og tappe fra tanken på vandværket.

Hvad ligger forude det kommende år?

Jeg har nævnt at vi skal ha’ etableret bump.

Vi skal ha’ spulet vore dræn. Det handler om den nedre, lavtliggende del af området, som netop har dræn. Det er en del år siden, de sidst er blevet spulet. Nu oplever vi en hel del regn og tilsvarende meget overfladevand. Men også højt grundvand. Vi skylder de af grundejerne, der er generet af det højtstående vand, at få spulet og dermed sikret så godt afløb til pumpestation og sluse som muligt.

Vi skal ha’ beskåret træer og buske ud mod Kalvemosevej, dvs. på marksiden af vejen.

Endelig vil jeg kort nævne, at vi har en uoverensstemmelse vedr. levering af vand til gårdene. Det har sin rod i aftaler af ældre dato, og kan få nogle økonomiske konsekvenser for vandværkets økonomi. Men det ser vi på, og kommer nok til at bruge lidt penge på en advokat. Mere skal ikke siges nu, for så dramatisk er det heller ikke.

Det var ordene for årets beretning.