Menu Luk

Nye sommerhusejere

Grundejerforening
Samtlige ejere af parceller i deklarationsområdet er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Det er nedfældet i deklaration tinglyst den 8. januar 1970. Der aflægges beretning for det forudgående år. Regnskab aflægges og budget, takster m.v., besluttes på den årlige generalforsamling. Ligesom der vælges bestyrelse, og tages stilling til de forslag der måtte fremkomme fra medlemmer eller bestyrelse.

Vandværk
Vandværket er foreningsdrevet. Ejerne af parcellerne er pligtige at tilslutte sig det fælles vandværk samt betale en lige stor anpart pr. parcel , eventuelt gennem grundejerforeningen – til drift og vedligeholdelse  Det fremgår ligeledes af førnævnte deklaration På den årlige generalforsamlingen besluttes takster for driftsbidrag og m3-pris for leveret vand. Taksterne fremgår af takstblad, som er tilgængeligt på hjemmesiden.

Deklaration af 8. januar 1970
kan ses på hjemmesiden. Den indeholder bestemmelser vedr.
• Veje, stier og fællesarealer
• Benyttelse
• Byggetilladelse
• Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering
• Bebyggelsens udformning
• Vandforsyning
• Bortledning af spildevand
• Beplantning og hegn
• Grundejerforening
• Ordensbestemmelser
• El-forsyning
Det er klart, at det til enhver tid gældende bygningsreglement har overordnet gyldighed.

Love for foreningen
kan også ses på hjemmesiden. Herunder om generalforsamling, bestyrelse m.v.

Generalforsamling
for både grundejerforening og vandværksforening afholdes normalt sidste lørdag i skolernes efterårsferie, dvs. i uge 42. Indkaldelse skal ske med min. 14 dages varsel, bilagt regnskab og forslag til budget m.v. Desuden evt. forslag fra medlemmer (skal være bestyrelsen i hænde 4 uger forud for generalforsamling) og bestyrelse.

Bestyrelse
på min. 4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Badebro
sættes op normalt om formiddagen pinselørdag. Og tages på land igen lørdag formiddag i skolernes efterårsferie – samme dag som generalforsamling. Alle grundejere opfordres til at medvirke, hvis de er på øen de dage. Det er i øvrigt anledning til hyggeligt samvær, og en mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

El
leveres af Seas/NVE. Al henvendelse vedr. driftsforstyrrelser o.a. bedes rettet til leverandøren.

Fartbegrænsning
Der er max. 20 km/time overalt i foreningens område. Det bedes respekteret. Efter beslutning på generalforsamling er der etableret et antal fartdæmpende bump i området.

Fibernet
er installeret hos de, der har ønsket det. Leverandøren er Fibia. Al kontakt vedr. installation og driftsforstyrrelser o.a. bedes rettet til Fibia.

Græsslåning
Foreningen opfordrer alle til selv at varetage græsslåning af rabatten på din grund (se illustration).
Der er flere muligheder for at få hjælp til græsslåning, hvis man ikke selv har tid eller mulighed. Kontakt evt. bestyrelsen for at få oplysning herom.
Det er ikke tilladt at klippe den fælles strandeng jf. Naturbeskyttelsesloven. Men vi er også optaget af at bevare strandengen netop som strandeng. Vegetationen medvirker også til at beskytte de lavtliggende grund mod indtrængende vand ved højvande.

Haveaffald
Det er på alle småøer tilladt at afbrænde haveaffald året rundt. Bestyrelsen opfordrer dog til, at haveaffald henlægges på dertil reserveret område ved strandengen, for enden af Lyngvej. For at minimere røggener for naboerne, og især for at undgå brandudvikling i området. Haveaffaldet på stranden afbrændes af kyndig professionel, der vurderer optimalt tidspunkt ift. vindstyrke og vindretning. Han fører også tilsyn med bålet, indtil alle gløder er slukket. Eller dækket af sand.
Bemærk at det udelukkende er haveaffald, der kan henlægges på bålet! Og ikke alt muligt andet (se f.eks. tekst: Renovation og Storskrald)

Oplysning om køb og salg af ejendomme
Oplysninger om ejendomme til salg findes på www.femo.dk .
Det er vigtigt at du som sælger – og køber – giver oplysning til bestyrelsen om køb/salg: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og dato for overtagelse. Så ny ejer får information, indbydelse til generalforsamling og selvfølgelig også opkrævning af kontingent og betaling for vand.

Renovation og storskrald
Der er flere modeller for afhentning af husholdningsaffald, og flere størrelser af affaldsbeholdere for sommerhuse. Læs mere herom på www.refa.dk. Her kan du også læse om storskraldsmuligheder for Femø Containerplads på havnen. Med forskellige åbningstider sommer og vinter.

Sankt Hans
Gennem en årrække har Lille Strandgård Grundejerforening og Femø Beboerforening været fælles om at tilbyde Skt. Hans arrangement. Normalt med tilbud om samvær over den medbragte mad, inden bålet tændes. Skiftevis på vores egen strand (ulige år) og ved havnen (lige år). Det er blevet en hyggelig tradition, og god anledning til at møde andre fra området og fra øen.

Stisystem i Lille Strandgård
Der er et omfattende net af stier i sommerhusområdet, på kryds og på tværs. Via stierne kan man nemt finde hurtig vej til fods i området, herunder til stranden.

Strandengen
På kortet ser du afgrænsningen af den fælles strandeng, og i øvrigt tillige Engmosen, der adskiller de to bebyggede områder i Lille Strandgård. Det er tilladt at færdes til fods i fællesområderne. Vi plejer strandengen ved at beskære uønskede vækster, som f.eks. tjørn, hybenroser og små træer, inden de får størrelse. Uden denne indsats ville strandengen med tiden springe i skov. Plejen sker normalt i forbindelse med badebroens opsætning og nedtagning.

Som det er skrevet tidligere, er det ikke tilladt at klippe bevoksningen på strandengen, bortset fra de få smalle stier, der sikrer adgang til badebroen.

Vækst og pleje af grundene
Deklarationen for området omtaler de retningslinier, der er for pasning og pleje af grundene. Herunder at bevoksning ikke må ske henover 1 meters rabatten mod vejene, så græsset kan slås. Og at træer ikke må vokse i bredde, så de udgør gene for skraldebil og andre større biler (se kortskitse under afsnit: Græsslåning)

Æblestien
er navnet på den sti, der på sommerhusområdets nordlige del forbinder Kalvemosevej med stranden. Det er en sti med store udsigter, men først og fremmest meden lang række forskellige frugttræer. Her kan du frit plukke æbler, pærer og blommer, når det er høsttid.

Om Femø
Femø Beboerforening og ”Talerøret”
Beboerforeningen varetager Femøs interesser udadtil og indadtil (de senere år med færgefart som vigtigt arbejdsfelt). Foreningen optager alle med fast ejendom – fastboende eller fritidsbaseret – i foreningen, hvis der ønskes medlemskab. Fastboende på øen får leveret ”Talerøret” 4 gange om året. Talerøret kan købes hos Femø Is & Pølsebod på Femø (kun sommeråbent). Hvis du kontakter redaktionen, kan du også tegne abonnement og få bladet tilsendt.. Hvis man ønsker viden om, hvad der foregår på Femø i årets løb, er medlemskab og abonnement på ”Talerøret” at anbefale. Medlemskab giver naturligvis også ret til deltagelse i foreningens årlige generalforsamling. Se mere på www.femo.dk.

Femø’s hjemmeside
hedder netop www.femo.dk. Den giver dig al den viden om øen, du kan ønske dig. Og en masse kontaktoplysninger.

Færgefart
Information om færgefart til Femø kan ses på www.lollandfaergefart.dk . Her kan du læse om fartplan, reservere plads til bil, se takster o.a. Man kan tilmelde sig SMS-service via hjemmesiden eller ringe til 88321212, tast 6 til bogholderiet. Med SMS fås oplysning om bl.a. uregelmæssigheder ift. sejlplanen, eller når der sejles efter div. særplaner.

Femøs læge
hedder Niels Svensson. Hans klinik har egen hjemmeside: www.femoelaegen.dk. Her kan du læse om træffetider og andre kontaktoplysninger.

Det gule Magasin (på havnen)
er øens dagligvarehandel, men desværre lukket fra den 30. september 2019. Se oplysning om dagligvaresituationen på www.femo.dk.

Sorte tavler til information
Under 2. verdenskrig blev opsat sorte tavler flere steder på øen, hvor enhver med skolekridt kunne skrive meddelelser og på den måde orientere hinanden om stort og småt. Tavlerne bliver stadig brugt den dag i dag. Her kan man læse om div. arrangementer, lægens dage med vikar, og hvad der ellers måtte være af interesse for folk på øen.

Stisystem på Femø
På hele øen er der også et omfattende net af stier, som for nylig er sat i stand med god skiltning og trimmet. Du kan læse om stierne på www.femo.dk. Der er også udgivet en lille folder, som normalt er at finde hos Det gule Magasin og på færgen. Der er forslag til mange timers vandring, med mulighed for at se og komme tæt på områder, man ellers ikke har adgang til med bil.

Sønderby smedje
er øens vigtigste håndværksmæssige virksomhed. Udover smedehåndværk, inkl. reparation af div. maskiner og udstyr, tilbyder smeden f.eks. at beskære hegn og beplantning, montere skorsten til brændeovne, reparere plæneklippere og meget andet. I mangel af andre specialhåndværk på øen søger smedjen at klare opgaver indenfor et bredt felt.
Det er også smedjen der varetager service og reparation af de tekniske installationer og forsyningsnet for vand i grundejerforeningens område. Ved problemer med forsyning, eller utætte vandrør o.l., skal bestyrelsen adviseres hurtigst muligt. Det er bestyrelsen der tilkalder smeden.