Menu Luk

Formandens beretning 2018-19

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Vejene.
Det har været en nem omgang i år. Vejene har det stort set fint.

Det grønne.
Igen i år har jeg skrevet en direct mail til de, som skulle bedes om at gøre en indsats. Jeg må igen i år rose grundejerne for, at have taget pænt imod både henstilling og påbud. Der er blevet fulgt op – desværre ikke af alle -, men det der er gjort, har pyntet. Så tak for det!

Vandværk og vandforsyning.
Vandværket har også i år fungeret stabilt og driftssikkert. Drikkevandet har god kvalitet. Vi får lavet analyser af firmaet Eurofins, iht. den kontrolplan Lolland Kommune har givet os, og som er blevet fornyet i år for en 5 års periode.
Men mange vandværker er blevet lukket det seneste år. I går meddelte nyhedsmedierne, at 20 vandværker er blevet lukket i Hjørring, og tidligere et stort antal på Fyn. Problemet er pesticidrester, især fra frugtplantager. Det har vi ikke som problem. Men fremtiden i hele Danmark tegner lidt dyster. For nedsivning er mange steder måske ikke til grundvandsniveauet, og der bliver stadig finere måleredskaber.
Men som sagt: indtil videre kan det konstateres, at vi har et yderst velfungerende lille vandværk. Også takket være en god indsats fra Jørgen Larsen.

Badebroen.
Efter beslutning på sidste års generalforsamling om at udskifte badebroen, tog vi på 2 besigtigelsesture til Kramnitze og til Birkerød. Det var vinter, og badebroerne var taget op, men det gav god fornemmelse at se dem på land. Vi valgte en bro fra fa. Bridgesystem, som blev leveret og stillet op lørdag den 1. juni. Ugedagen efter, pinselørdag, blev den indviet. Mange af jer var til stede, og vi havde en lille fest, som det hører sig til.
Her i formiddag skulle den så tages op første gang. Erfaringen med det var positiv: den kom fint op, og de medvirkende fik erfaring med at håndtere opgaven. I øvrigt viste vejret sig fra sin fineste side, mildt, stille og med solen pænt fremme.

Hunde
Desværre har vi i år haft flere tilfælde af løsgående hunde, som har været til gene for andre. Det har udløst klager. Jeg har måttet skrive til de pågældende hundeejere, og det har heldigvis haft en positiv effekt.

Overskridelse af hastighed.
Det sker desværre alt for ofte. Med risiko for børn og dyr, og i øvrigt ophvirvlen af støv i sommerperioden. En af de store syndere er renovationsbilen. Jeg har kontaktet Refa og klaget, men kan ikke se at det har haft nogen effekt overhovedet.

Sankt Hans fest.
Samarbejdet med Beboerforeningen fortsatte, så vi i fællesskab kunne afvikle festen sidste år på havnen, med bål, forudgående fællesspisning (en rigtig hyggelig tradition) og båltale af vores Henning Hellwing. Det gjorde han godt. Den er siden optrykt i ”Talerøret”.
Næste sommer har vi i Lille Strandgård ansvaret for at arrangere.

Sikring mod oversvømmelse af området.
Der var sidste efterår og vinter heldigvis ikke storme, der bragte Smålandshavet ind over de lavtliggende ejendomme. Men det var tæt på.
Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med et lille projekt ”Stop havets indtrængen”. Hensigten er at få etableret et lille dige på den udsatte del af vores kystlinie. Et LILLE dige. For det behøver ikke at være særlig højt for at give bare en smule sikkerhed mod indtrængen af havvandet, når det er højt og bølgerne kraftige. På sigt kan det mindre dige udbygges efter behov. Men tanken er: på samme tid at beskytte, men også bevare udsigtsforholdene for sommerhuse i første række.
Som jeg sagde på sidste års generalforsamling: at det kan I opfatte som udtryk for rettidig omhu. Erfaringerne andre steder fra viser, at det har en betydning for salg af ejendomme, forsikring af ejendomme og belåning af ejendomme. Og for vores område: muligheden for at løfte fællesudgifterne til vandværk og vedligeholdelse af området.

Pumpelaget
Der har for nylig været afholdt generalforsamling dér. For lige at gøre det klart: Pumpelaget har som medlemmer alle de områder på Femø, der ligger lavt og bliver afvandet via kanaler, pumpestation og sluse. Heriblandt Engmosen og de lavtliggende ejendomme i vores område. Med finansiering over ejendomsskatten.
På generalforsamling for nylig blev jeg genvalgt som formand, og Henning Hellwing valgt ind i bestyrelsen, som tæller 4 medlemmer. Selv om jeg nu udtræder af bestyrelsen i Grundejerforeningen, er jeg indstillet på at fortsætte i Pumpelaget, hvis den nye bestyrelse giver mig mandat til det. Jeg vil gerne påtage mig ansvar for at sikre mod oversvømmelse, uanset om det skulle komme indefra land, eller fra havet.

Det var mine ord.
Til slut vil jeg sige bestyrelsen, inkl. suppleanter, tak for rigtig godt samarbejde i årets løb. Det har været en fornøjelse at varetage formandsopgaven i de år her i 10-erne, hvor det er faldet i mit lod at lede foreningen. Ja faktisk hele to, for vi har jo også en vandværksforening. Og så har det været en fornøjelse at lære de fleste af jer lidt bedre at kende.
Jeg stopper, fordi jeg har den holdning, at det er sundt for alle foreninger og virksomheder at få friske, yngre kræfter i ledelsen, med nye tanker og ideer.